Een nieuwe politieke partij die het voor u niet moeilijker maakt dan nodig is en vooral het gezonde boerenverstand verkiest boven een overdaad aan managementlogica die lijdt tot ingewikkeld bestuur en bureaucratie lees het volgende stuk wat op internet te lezen is, herkomst onbekend:

Management:

Er werd een brug gebouwd. Daarop werd een brugwachter in dienst gesteld. Aangezien deze wakkere borst betaald moest worden werd een kassier in dienst genomen. Op de kassier volgde een boekhouder en die had op zijn beurt een typiste nodig. Toen moest er leiding komen dus benoemde men een chef. Maar aangezien je een chef niet in zijn eentje kunt laten aanmodderen werd er een hogere chef aangesteld en die kreeg weer een hoofdambtenaar boven zich. Daarop volgde de benoeming van een directeur die na korte tijd een directie-assistent nodig had. Toen was alles zo ingewikkeld geworden dat er een raad van bestuur in het leven werd geroepen. Deze besloot dat er drastisch bezuinigd moest worden waarop de brugwachter ontslagen werd.

Hierboven in het kort hoe het in grove lijnen in Nederland de laatste jaren is gegaan er zijn veel verantwoordelijkheden - functies ontstaan en degene op de werkvloer betaalt het gelag u kunt dit op de klompen wel aanvoelen. Werk waarbij echt wat uit je handen komt ( landbouw, industrie, bouw en zorg ) is sterk verminderd terwijl het aantal banen die niets tastbaars maken en misschien de maatschappij zelfs tot last zijn is toegenomen. Ze zitten in geheel nieuwe bedrijfstakken zoals bijvoorbeeld PR, letselschadeadvocatuur en levensverzekeringen. De onzichtbare hand van de vrije markt lijkt te voorzien in allerlei wezenloze, nutteloze banen die geen ander doel dienen dan het feit dat ze bestaan.

Merkwaardiger is nog dat het systeem het voor elkaar krijgt bij gebruikers behoeften voort te brengen die dit soort banen mogelijk maken en ze er ook nog eens een onevenredig hoge vergoeding voor te laten betalen. Zou dit misschien liggen aan de kwaliteit van het genoten onderwijs.

De grote truc die men daarnaast toepast is maak alles zo ingewikkeld mogelijk zodat het bijna niet te begrijpen is en men daardoor van arren moede denkt dat het wel zo zal zijn. Kijk maar naar verzekeringen en banken daar is alles altijd héél duidelijk? Daarnaast wordt getracht u doorlopend bezig te houden via sociale media zodat u geen rust meer krijgt om logisch na te denken. Onwillekeurig hebt u een gevoel van onbehagen - onvrede maar duiden lukt niet goed.

Maar ondertussen is het beleid nog wel altijd hetzelfde gebleven en dat is dat de rijken niet armer worden u hebt dit wel gemerkt in uw portemonnee. Zo nu en dan wordt u een sigaar uit eigen doos verstrekt zoals het geval is met het verhogen van de maximum snelheid naar 130 km. U kunt nu in Nederland op bepaalde plaatsen 130km per uur rijden. Het gevolg is dat u meer benzine verbruikt hierdoor heeft de overheid middels accijnzen meer inkomsten en hebben de oliemaatschappijen meer omzet - winst. Tegelijkertijd is er meer uitstoot en geluid wat schadelijk is voor mens en natuur. Tevens is het verkeersbeeld er niet rustiger op geworden. Bij ongevallen met hogere snelheid zijn de gevolgen ernstiger waardoor de schade groter is. Goed beschouwd bent u per saldo duurder uit.

Nederland moet weer terug naar eenvoud, terug naar de basis, hou het zo eenvoudig en duidelijk mogelijk dat is het goedkoopst.

Nederland is verstrikt geraakt in regelgeving omdat men alles graag groter wou maken o.a. gemeenten, scholen, nutsbedrijven, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en dergelijke. Dat is het proces van privatisering, marktwerking en verzelfstandiging van de publieke sector. Het lijkt wel of onze overheid er tegenwoordig in principe op gericht is lasten te verhogen, terwijl ze eigenlijk door ons zijn ingehuurd om op de winkel te passen en de kosten door nieuwe ideeën en doelmatigheid maar ook logisch nadenken te verlagen opdat Nederland weer op adem kan komen. In ieder geval lijkt het erop dat heel veel Haagse zaken van achter het bureau geregeld worden zonder dat even naar buiten gekeken wordt om te zien hoe het in de praktijk echt werkt. Als klant hebben we weliswaar individueel meer keuzevrijheid dan ooit lijkt het, als burgers hebben we gezamenlijk echter haast niets meer over onze samenleving te zeggen. Regelgeving is nodig maar het moet wel werkbaar zijn. Feitelijk is de overheid in delen van Nederland de grootste veroorzaker van krimp daar u op die plaatsen steeds verder moet reizen voor bepaalde zaken o.a. gemeentehuis en scholen waardoor de overheid maar ook banken nu afstandelijk en kil overkomen. Dit heeft het saamhorigheidsgevoel geen goed gedaan.

De dienstbare overheid is iets uit, zo lijkt het nu, een ver en grijs verleden. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen maar er was een tijd dat de overheid - als instelling - uitging van de betrouwbare burger.

Een burger dus die ook fatsoenlijk moet worden behandeld en zo nodig moet worden geholpen. Zo hoort dat ook te zijn want u zorgt er immers ook voor dat de salarissen betaalt worden voor degenen die bij de overheid werkzaam zijn. Die tijd is voorbij. De dienstverlening is zo anoniem mogelijk, dan kun je er niemand aanspreken. De Nationale Ombudsman moest er niet lang geleden aan te pas komen om te vertellen dat de overheid gewoon telefonisch bereikbaar moet zijn. De menselijke maat moet weer terug.

Participatie ( zoek het zelf maar uit ) is gezien de omstandigheden waarin de Nederlanders heden verkeren een verkeerde woordkeuze. Het is eerder decentralisatie. De burger kan opdraaien voor de rekeningen - schulden die o.a. de banken en grote instellingen hebben veroorzaakt, maar als burger hebt u nagenoeg niets meer te vertellen. Men kan zich zo langzamerhand afvragen waarvoor belasting wordt betaald.

Als u nu weer stemt op een partij die al aanwezig is in Den Haag verandert er voor u niets want ze spelen elkaar de bal wel toe dat hebt u de afgelopen vier jaar wel ondervonden. Goed beschouwd is Nederland de afgelopen kabinetsperiode al geregeerd door VVD en PVDA met gedoogsteun van D66, Christen Unie, SGP, Groen Links, en CDA. Het mensbeeld van de Haagse beleidsmakers. De slimme, zelfredzame, hoogopgeleide, daadkrachtige, liberale types die ons land besturen, nemen te zeer zichzelf als maat der dingen. De politiek praat over mensen, maar nooit met de mensen over wie het gaat. Vervolgens zijn ze dan stomverbaasd dat het anders uitpakt dan ze dachten. Dit is dan ook de belangrijkste reden voor de afnemende betrokkenheid van de burger bij de politiek, de verstrengeling van de politieke partijen met elkaar. De burger ziet niet langer partijen die elkaar bestrijden met ideeën over de samenleving, maar een politieke klasse die alles onderling regelt. De tegenstellingen tussen de partijen zijn betrekkelijk, de burger speelt nauwelijks een rol in het politieke proces, hij is louter publiek geworden. Hij mag applaudisseren, schelden of twitteren, maar men doet niet echt meer mee.

Alleen hoge beloning voor directeuren en bestuurders wanneer men werkgelegenheid, rendement en dienstbaarheid laten ontstaan op de lange termijn dan is deze te billijken. Echter dat bankiers en bestuurders idiote salarissen met bonussen moeten verdienen is een fabel. Wanneer zo’n persoon plotseling overlijdt door een ongeval draait de wereld gewoon door, het zijn ook maar mensen. Daarnaast hoe is het dan mogelijk dat Nederland en andere delen van de wereld in een crisis zijn geraakt die zijn weerga niet kent terwijl degenen die topsalarissen met bonussen verdienden op de tent moesten letten. Waar verbleven deze mensen toen. Dit is alleen maar te verklaren daar ze mogelijkerwijs op dat moment met vakantie waren genietend van de dikke vette bonussen.

U hebt nu de mogelijkheid als u dat wilt om daar verandering in te brengen. Het is tijd voor ander beleid. Hebt u hiervoor belangstelling lees dan verder.

Die Hollanders een nieuwe partij fris als groen gras die gaat voor de lange termijn en niet voor gewin op korte termijn waar mogelijk op een slimme, eenvoudige, logische, praktische en degelijke wijze, wij moeten breder en verder kijken dan onze neus lang is waarbij het belang van de burger en de BV Nederland voorop moet staan. Behoudend vooruitstrevend. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Doe maar gewoon wij zijn tenslotte allemaal mensen die er met elkaar in Nederland wat van moeten maken. Vaste lasten voor de burger moeten minder worden. Alle veranderingen zijn niet altijd verbeteringen het wordt er ook wel eens minder van. De Raad van State heeft de regering dan ook geadviseerd ‘terughoudend’ om te gaan met het maken van nieuwe regels en bevoegdheden. Dat moet je alleen doen als de oude niet deugen. Goedkoop is duurkoop dat bewijst de mislukking bij de aankoop van de Fyra blundertreinstellen wel. Alle zaken kun je daarom ook niet aan de vrije markt overlaten want groot is niet altijd beter ( we moeten af van deze tunnelvisie) de laatste jaren hebben we wel gezien tot wat voor uitwassen dit leidt o.a. scholengemeenschap Amarantis, woningbouwcoöperatie Vestia, bovengenoemde Fyra, SNS Reaal, JSF bodemloze put we weten eigenlijk nog niet wat dit vliegtuig kost, schuldencrisis door overmatig te grootte leningen - hypotheken te verstrekken maar ja het is makkelijk geld uitgeven uit andermans portemonnee de burger betaalt uiteindelijk de rekening. Die Hollanders wil op een fatsoenlijke en beschaafde wijze met een ieder omgaan. Die Hollanders tracht zoveel mogelijk normaal, fatsoenlijk, begrijpelijk en duidelijk Nederlands woordgebruik te bezigen dit dient de overheid alsmede de diverse nutsbedrijven ook na te streven.

In deze huidige tijd lijkt het dat de samenleving en de wereld steeds sneller veranderen en zeker op het gebied van de sociale zekerheid is deze hard achteruit geboerd. Daarom moet het beleid veranderen, aangepast op ontwikkelingen welke er aan zitten te komen o.a. verdergaande automatisering en robotisering. Echter hierbij wel een kanttekening de afhankelijkheid van uitsluitend technologie maakt een samenleving wel steeds kwetsbaarder. De afgelopen jaren hebben de meeste burgers hun vaste lasten o.a. van nutsbedrijven, verzekeringen, belastingen van gemeente en overheid alsmaar zien stijgen. Het loon is hiermee in verhouding niet of nauwelijks gestegen zodat veel burgers in een negatieve spiraal zitten met per saldo steeds minder netto besteedbaar inkomen, oftewel de bodem van de portemonnee is steeds sneller in zicht. Daarnaast de meeste mensen hebben al veel spullen. De behoefte om dan nog wat te kopen is niet dringend aanwezig. Het is momenteel meer een vervangingsmarkt en geen groeimarkt deze komt er in Europa eerst ook niet weer. Alleen met een geheel nieuw product waar men ook wat aan heeft kan er nog groei plaatsvinden. Het werkloosheid percentage zal zich daarom nog wel geruime tijd op een hoog peil bewegen daar er gewoon geen werk genoeg is voor iedereen in Nederland. Verder speelt mee dat de goedkope buitenlandse arbeidskracht zoveel mogelijk van wat hij verdient spaart en meeneemt naar het land van herkomst om daar een beter bestaan te hebben. Ondertussen ontvangen onze werklozen een uitkering welke ook betaald moet worden. Voor groei moet geld rollen daarvoor is het noodzakelijk dat een ieder, elk bedrijf en elke instantie zijn deel aan de belastingen bijdraagt. Wanneer dit niet gebeurt en delen hiervan minder belasting betalen en dit geld vervolgens oppotten wordt er geld aan de economie onttrokken op den duur gaat de economie stokken of valt zelfs stil daar er minder geld in omloop is. Dit is winstbejag op korte termijn. Wij moeten anders naar de economie kijken de tijd van groei, groei en nog maar eens groei is voorbij daar een groot gedeelte van de wereldbevolking veel heeft om te kunnen leven. Echter er zijn ook nog plekken waar nog genoeg te doen is en daar moeten wij onze aandacht op vestigingen want daar is die groei nog wel mogelijk. Wij zullen er daarom weer op uit moeten zoals men vroeger ook deed. Onze ambassades overal in de wereld moeten alle ins en outs van een land kennen een voortrekkersrol spelen en kijken waar kansen liggen voor Nederland. Het dienen onze voelsprieten te zijn van wat in elk land leeft en benodigd is opdat de BV Nederland hierop kan inspelen. Het moet zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden voor Nederlanders om in het buitenland arbeid te verrichten.

Van iedere Nederlandse burger wordt verwacht dat hij belasting betaalt en vanaf 18 jaar ook zijn zorgverzekering. Dan moet het ook zo zijn dat iedereen de mogelijkheid - kans heeft om deze fatsoenlijk te betalen. De burger mag dan ook verwachten dat de overheid u in staat stelt om hieraan tegemoet te komen. U heeft dan ook het recht op werk om hieraan te voldoen.

Hoofdpunten Die Hollanders.

Werk:

Het huidige systeem voldoet niet meer en is menselijke kapitaalsvernietiging. Wij moeten daarom toe naar een systeem dat iedereen op niveau blijft met kennis en vaardigheden zodat men indien nodig moeiteloos in kan stromen in het bedrijfsleven wanneer er de vraag naar is. Iedereen die werkloos raakt moet als hij na drie maanden geen ander werk heeft gevonden naar school - bijscholing volgen om zoveel mogelijk kennis en vaardigheden te vergaren - op peil te brengen. Na een jaar gaat men stage lopen in het bedrijfsleven en als men voldoende ingewerkt is gaat men rouleren met een vaste arbeidskracht waarna deze naar school gaat om kennis en vaardigheden op een hoger niveau te brengen. Op deze wijze zal de arbeidsmarkt net een spons zijn welke mee beweegt met vraag en aanbod maar dan ook over voldoende kennis beschikt. Door kennis en vaardigheden op peil te houden en eventueel uit te breiden verhoog je ook de mogelijkheden voor iedereen met uitzicht op werk en om eventueel voor zichzelf te beginnen desnoods op die plaatsen in de wereld waar daar nog behoefte aan bestaat want er is nog genoeg werk op de wereld lang niet overal is het welvaartsniveau zo hoog als in Nederland. Wanneer men rouleert met een werkloze waardoor men ook universeler - breder inzetbaar wordt dan ontvangt men gratis bijscholing en u ontvangt een basisinkomen. Al dat gedoe met ontslagrecht, sollicitatieplicht, uitkering, bijstand, toeslagen en dergelijke kan dan vervallen. Per saldo zullen de kosten waarschijnlijk gelijk blijven en op langere termijn zelfs wellicht dalen daar men kennis en vaardigheden op een hoger peil heeft gebracht waardoor men eerder aan het werk komt of iets voor zichzelf onderneemt en er zo minder werklozen zijn. Op deze wijze wordt het oude behouden en jong toegevoegd waardoor er een natuurlijke overdracht aan kennis en kunde plaatsvindt. Er staan voldoende kantoorgebouwen leeg om in deze scholing te voorzien. Wellicht dat de AOW leeftijd dan ook weer naar 65 jaar kan. Daarnaast moet in de grensregio’s al op de basisschool verplicht taalonderwijs van de buurlanden o.a. Duits, Engels (en Frans) onderwezen worden en tevens verplichte stages over de grens. Als men de taal spreekt wordt het veel gemakkelijker. Het afstemmen en gelijkschakelen van diploma’s en fiscale en administratieve regelgeving dient middels één loket door de overheid verzorgd te worden die weet daar beter de weg in te vinden dan de burger. Burgers melden zich dan hier aan en de overheid verzorgt de bijkomende administratie hieromtrent. De overheid dient dit te ondersteunen daar deze door de burger betaalt wordt. Wanneer er in Nederland onvoldoende werk is kunnen wij ook toegaan naar die plaatsen wel werk is. De grens is geen belemmering, de taal zou dit kunnen zijn echter de rompslomp omtrent de regelgeving is voor velen wel een hindernis.

Bedrijven en organisaties welke werkgelegenheid, rendement en dienstbaarheid laten ontstaan in Nederland voor lange termijn kunnen we stimuleren. Bedrijven en organisaties waar dit verminderd o.a. door verplaatsen van werkgelegenheid naar het buitenland zou men in een hoger belastingtarief kunnen plaatsen. Daarnaast zou men belasting kunnen heffen op het niet investeren van geld bij bedrijven, organisaties en personen met een aanzienlijk vermogen. Kort gezegd dit geld wordt aan de economie onttrokken waardoor de kloof tussen rijk en arm groter wordt. Middels belastingheffing komt dit weer ten goede aan de samenleving. In alle provincies tenminste één vestiging van de Kamer van Koophandel. Overheid dient het bedrijfsleven voort te helpen. Nadenken over de mogelijkheid om als overheid een belang te nemen in Nederlandse bedrijven.

Energie en voedsel:

Nederland moet zelfvoorzienend worden op nagenoeg alle gebieden zodat bij tekorten van grondstoffen op de wereldmarkt wij ons kunnen redden dit kan door recycling en onderzoek naar vervangbare producten dit is een diepte investering die zich op termijn terug verdient. Op het gebied van energie en voedselpolitiek dient Nederland in ieder geval zelfvoorzienend te zijn. Met de kennis van nu moeten we daarom niet al te veel meer goede landbouwgrond in natuur herscheppen o.a. Hedwigepolder hier moet een pas op de plaats gemaakt worden temeer daar de wereldbevolking alleen maar toeneemt. Daarom moeten we kiezen voor een Nederlandse energie- en landbouwsector die in ieder geval voorziet in de productie van ons dagelijkse energieverbruik en voedsel. We mogen en moeten niet afhankelijk worden van instabiele landen. Dit houdt dat we moeten investeren in zonne- energie, windenergie, biogas, waterkracht en al datgene wat in Nederland voorhanden is. Een mogelijkheid is om braakliggende industrieterreinen in te richten als zonnepaneelparken. Alleen megastallen wanneer deze passend in het landschap worden opgenomen diervriendelijk zijn, geen overlast vormen voor naaste omwonenden, de natuur niet aantasten en in ieder geval zelf hun eigen energie opwekken. Beter de dieren waarneembaar goed verzorgd in Nederland dan slecht in het buitenland. Geen winning van schaliegas.

Zorg:

De afgelopen jaren zijn wij in Nederland gezonder gaan leven. Tandartsen, huisartsen, apotheken, ziekenhuizen en dergelijke zijn allemaal al gewassen en geschoren. U betaalt wel zorgpremie maar ondertussen wordt steeds minder zorg nog vergoed terwijl het eigen risico stijgt. Desondanks zijn de kosten van de zorg in Nederland nog steeds hoog terwijl de zorg op de werkvloer minder wordt. Het gevoel bekruipt je dat je hier als burger op een enorme manier wordt misleid. Het is daarom noodzakelijk dat wat er nu in de zorg gebeurt goed bekeken wordt om te zien waar al het geld blijft, de indruk bestaat dat hier fors bespaard kan worden. Wat verder heel krom is, er wordt bevorderd dat je gezond moet leven maar je wordt steeds meer verplicht om meer schadelijke stoffen de natuur in te stoten daar je verder moet reizen voor behandelingen in verband met gesloten zorgovereenkomsten met behandelaars, die schadelijke stoffen tasten uw gezondheid dan weer aan. Goedbeschouwd kun je van concurrentie tussen de zorgverzekeraars niet meer spreken en de keuzevrijheid wordt door de niet zo duidelijke zorgpolissen beperkt. De nut en noodzaak van al die verschillende zorgverzekeraars is dan ook niet tastbaar meer, maar eerder een last. Het zou nu ook uitgevoerd kunnen worden door één organisatie min of meer zoals het vroeger door het ziekenfonds geregeld werd. Dan heb je als burger nog maar met één instantie en één zorgpolis te maken wat het eenvoudiger - eenduidiger maakt en kosten bespaard. Bij de zorg moet de kwaliteit van leven in acht worden genomen.

Overheid:

De overheid moet weer dienstbaar worden aan de burger het is tenslotte de burger die de overheid betaalt. Regelgeving tegen het licht houden en onzinnige regelgeving afschaffen. Zo kan het vertrouwen in de overheid terugkeren. Men moet dan ook niet meer gedogen. Immers als we met zijn allen wat afspreken middels een wet dan dient men hier ook naar te handelen om betrouwbaar over te komen. Indien men dat niet doet wordt de rechtsstaat ongeloofwaardig en wordt het gezag ondermijnt. Ministeries dienen elkaar te ondersteunen. Bij hele grote investeringen vooraf een degelijk kosten baten onderzoek. Hierbij moet altijd voorop staan wat het de burger - samenleving oplevert. Aardbevingsschade dient op een fatsoenlijke en goede wijze verholpen te worden. Voor wie dat wenst blijft de bekende blauwe envelop bestaan. De overheid dient als uitgangspunt een begrotingsoverschot na te streven. Pensioen moet nog eens nader onder de loep genomen worden. Misschien wel toe naar een ander systeem dat iedereen voor zichzelf spaart waarbij het geld gestort wordt op een geblokkeerde bankrekening die pas bij pensionering vrij komt. Deze bankrekening eventueel al bij de geboorte openen zodat men de mogelijkheid heeft om direct al voor zijn - haar pensioen te sparen. Goed beschouwd wat blijft er van uw inleg over als je bedenkt hoeveel mensen zich hier mee bezighouden o.a. alleen de medewerkers bij de pensioenfondsen al. Dat gaat van uw inleg af. Woekerpolissen schoon schip maken. In ieder geval mensen de gelegenheid geven om zonder kosten te stoppen of om door te gaan. Eventueel een woekerpolisbelasting heffen bij die maatschappijen die woekerpolissen verstrekt hebben waaruit een fonds opgericht wordt om mensen tegemoet te komen. Bij aankoop woning dient men in ieder geval een percentage spaargeld in te brengen. Lasten mogen huizenkoper niet boven het hoofd stijgen. Nederlanders die in het buitenland verblijven moeten een DigiD aan kunnen vragen middels een brief aan de overheid. Er worden geen rechtbanken meer gesloten. Overheid dient zelf een bank te bezitten. Middels SNS is dit nu het geval. Het is niet wenselijk alles aan de vrije markt overlaten. Belasting heffen op onzinnige en onwerkelijke STER reclame. Eventueel nieuw te vestigingen asielzoekerscentra altijd op braakliggende industrieterreinen. Alle voorzieningen liggen er al, men behoeft allen maar units neer te zetten en aan te sluiten. Uitgangspunt moet altijd zijn dat er geen begrotingstekort is - ontstaat. BTW percentage gelijk aan buurlanden. Ongeacht wat er gebeurt dient er naast het digitale communicatie systeem in geval van nood ook nog een analoog communicatiesysteem aanwezig te zijn.

Samenleving:

Wie naar Nederland komt dient de waarden van de Nederlandse rechtstaat te respecteren en na te leven. Tevens dient men zich aan te passen aan de gebruiken - normen en waarden van de leefomgeving waar men terechtkomt. Uiteindelijk zijn die mensen die naar Nederland komen hier als gast en men dient zich daar ook naar te gedragen wanneer men dat niet doet is er geen plaats voor zulke mensen in Nederland. Traditionele sinterklaasfeest vieren zoals het in Nederland vroeger jarenlang gebruikelijk is geweest. Koningshuis behouden. Wel met een frisse blik kijken naar de kosten van het koningshuis. Regionale publieke omroepen dienen behouden te blijven wel dienen deze omroepen waar dit kan zo goed mogelijk met elkaar samen te werken - ondersteuning verlenen ook met de NOS. Het niveau - peil van de Nederlandse omroepen moet beschaafd en fatsoenlijk zijn want wat men op televisie laat zien heeft zijn weerslag op de maatschappij. Tevens zou men zoveel mogelijk Nederlands woordgebruik moeten hanteren.

Onderwijs:

Kleine scholen - scholen met te weinig leerlingen niet sluiten maar eerst kijken of op lange termijn het leerlingenaantal toeneemt. Ook kijken naar de kwaliteit van het onderwijs wat op een kleine school wordt gegeven indien dit goed blijkt te zijn lijkt de nut en noodzaak om zo’n school te sluiten op voorhand niet aanwezig dat zou niet moeten afhangen van het aantal leerlingen. Er zijn circa 2,5 miljoen mensen in Nederland die onvoldoende kunnen lezen en schrijven om te kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom ook onderwijs geven in echt Nederlands lezen, echt Nederlands schrijven, rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast onderwijs middels computer, houd hierbij in het oog dat dit een hulpmiddel is snel verouderd en dat deze het zonder stroom niet doet. Voortgezet onderwijs met theorie en praktijk wat aansluit op het bedrijfsleven in de geest van voormalige LTS, MTS en dergelijke.

Sociale werkplaatsen:

De sociale werkplaatsen zoveel mogelijk handhaven en niet langer afbreken. De nut en noodzaak om deze verschaffing aan te passen is eigenlijk nooit duidelijk geworden terwijl het een voorziening is en was die voor veel mensen uitstekend voldeed.

Provincies en gemeenten:

Geen provinciale herindeling meer ( super provincie ). Geen gemeentelijke herindelingen meer. De afstand van de burger naar het gemeentehuis is al groot genoeg en moet niet groter worden. De betrokkenheid van de burger bij grotere gemeenten is niet toegenomen. De menselijke maat moet terug. Samenwerken - ondersteunen - aanvullen tussen gemeenten, provincies en overheid is veel belangrijker. Niet nog meer brandweerposten sluiten op het platteland. Wellicht moeten sommige brandweerposten wel weer in gebruik genomen worden. Dit zou kunnen middels kleinere eenheden en met materiaal en materieel wat bij grote brandweerkorpsen niet meer in gebruik is. Deze kleinere brandweereenheden behoeven niet over het allermodernste materiaal en materieel te beschikken echter het voordeel is ze kunnen veel sneller en slagvaardiger uitrukken doordat men de streek - buurtschap kent, het vergroot ook de verbondenheid op het platteland. Het belangrijkste is dat er zo snel mogelijk geblust en of hulp verleend wordt. Aansluitend kan dan een brandweerkorps komen met moderner en uitgebreider materiaal en materieel om verder te helpen. Multifunctionele dorpshuizen - buurthuizen welke zijn voorzien van school, gymzaal, bibliotheek, postkantoor, bank, politiepost, aanspreekpunt gemeente en eventueel winkelruimte.

Verkeer en vervoer:

Fileprobleem verminderen. Men kan meer asfalt aanleggen. Je kan het ook eens trachten anders te benaderen onder andere door:

Wegpiraten strenger bestraffen. Auto’s moeten zo ingericht zijn dat iedereen zelf een lampje kan vervangen van de voorlichten en achterlichten van zijn eigen auto.

Politie en leger:

Minder regelgeving en administratie voor politie. Hierdoor kunnen er meer politiemensen op straat. Alleen technologie toepassen en gebruiken die bewezen heeft dat het werkt. Burger moet altijd in staat zijn om persoonlijk aangifte te doen en moet vervolgens ook op zekere tijden op de hoogte worden gehouden. Leger kan politie ondersteunen bij patrouilles op het platteland en natuurgebieden waar zij als oren en ogen voor de politie kunnen dienstdoen. Het leger heeft hiervoor de mankracht maar ook de terreinwagens en het materieel onder andere nachtkijkers. Daarnaast zou inzet bij voetbalwedstrijden - grote evenementen ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. Leger, luchtmacht en marine dienen op allerlei gebied zoveel en indien mogelijk elkaar te overlappen, aan te vullen, samen te werken en te ondersteunen. Leger dient in ieder geval weer zelf zijn eigen tanks te hebben.

Bouw:

Meerfamilie woningen bouwen om de leefbaarheid op het platteland goed te houden. Zo kunnen ouders, kinderen en grootouders bij elkaar wonen of goede bekenden van elkaar en indien nodig mantelzorg - hulp te verlenen waardoor zorgkosten verminderen. Het bevordert het saamhorigheidsgevoel en vervoer is dan ook makkelijker te organiseren. Op deze wijze kunnen grootouders op kleinkinderen letten - oppassen wanneer vader en moeder aan het werk zijn. Bestaande woningen beter isoleren aan de buitenzijde en meer natuurlijke ventilatie toe passen. Onzinnige en onpraktische regelgeving zo veel mogelijk verminderen. Gemeenten dienen controle op bouwwerken uit te voeren en niet de bouw zelf dat is hetzelfde als de slager die zijn eigen vlees keurt. Bouwkosten verlagen door plafondhoogte op minimaal 2400mm hoogte vanaf afgewerkte begane grondvloer. Deurhoogtes 2115mm en zoveel mogelijk deurbreedtes van 930mm toepassen. EPC waarden behalen door gebouwschil zo goed mogelijk te isoleren en waar dit mogelijk is natuurlijke ventilatie toepassen. Voor EPC waarden niet al te veel uitgaan van techniek daar techniek sneller veroudert dan gebouwschil. Waar mogelijk bouwkavels door gemeente te verkopen.

Europa:

Europa moet op de kosten en lasten letten en het voor de burgers en bedrijfsleven aantrekkelijker maken door de betaalbaarste, slimste verzekeringen, belastingen en voorzieningen toe te passen. Samenwerken moet hierbij het uitganspunt zijn. Ergens is die Euro ook wel verdomd makkelijk zeker als je op vakantie gaat in Europa je ziet nu direkt wat iets kost. Tevens moet Europa ook de moed hebben om besluiten die met de kennis van nu niet goed uit vallen aan te passen zodat het wel werkbaar en hanteerbaar wordt alsmede kostenbesparend zijn. Bijvoorbeeld het Europese parlement dit verplaatst zich nog altijd maandelijks vanuit Brussel naar Straatsburg om te vergaderen. Dit verplaatsen van circa 4000 ambtenaren kost de Europese burger ongeveer 200 miljoen euro per jaar. De nut en noodzaak is hiervan niet meer tastbaar en Europa werkt er ook niet beter en slimmer door.

Ontwikkelingshulp:

Er komen steeds meer mensen bij op aarde en die moeten allemaal eten en drinken. Dat moeten we doen op een planeet die alsmaar droger wordt. Daarom moeten we zorgen voor meer schoon water om te eten en te drinken maar ook om gewassen te telen zodat men zelf te eten heeft maar ook de veestapel en eventueel voor biobrandstof. We dienen dus te zorgen voor meer ontziltings- en waterzuiveringsinstallaties langs de kust overal op de wereld. Misschien is dit wel mogelijk in combinatie met energieopwekking. Hiermee zou een stijging van de zeewaterspiegel wellicht geringer uitvallen waardoor men minder geld hoeft uit te geven aan dijkverzwaring - dijkverhoging. Per saldo valt dan misschien de ene investering wel tegen de andere weg. Vergeleken met 1956 de Russische inval in Hongarije waarbij ook politieke vluchtelingen waren die naar Nederland kwamen is mede door de komst van nieuwe communicatie technieken de vluchtelingen stroom enorm gegroeid. Veel van deze politieke vluchtelingen kunnen Engels spreken en de meesten hebben wel een mobiele telefoon. Echter door de grote toestroom en met de kennis en ervaringen van heden wordt dit hoe langer hoe meer onwerkbaar. Min of meer worden de gevolgen van een oorlog nu ook op het bord gelegd van de landen die politieke vluchtelingen opnemen waardoor ze eigenlijk ook verweven raken in een dergelijk conflict. Wij zullen hier toe moeten naar een werkbare, slimme, eenvoudige en praktische wijze van opvang. Landen moeten met elkaar overleggen om in zulke gebieden waar strijd heerst onder de vlag van de Verenigde Naties veilige gebieden te vormen waar al deze vluchtelingen opgevangen worden en veilig kunnen wonen, leren en indien mogelijk werken. De wederopbouw van zo’n gebied kan dan na beëindiging van de strijd sneller plaatsvinden omdat de kennis en de mensen daar nog zijn. Dit is veel eenvoudiger dan wat er nu gebeurt en op deze wijze vallen de verdiensten van nietsontziende mensensmokkelaars weg.

Buitenland:

Indien en waar mogelijk met alle landen op de wereld goede betrekkingen onderhouden. Naar elkaar luisteren en in gesprek blijven is niet misplaatst. Voorzichtig omgaan met omvangrijke handelsverdragen die om marktwerking draaien o.a. TISA, TTIP en dergelijke. Alles kan men niet aan de vrije markt over laten. In geen geval mogen deze verdragen de Nederlandse rechtsstaat aantasten. Mogelijkheid onderzoeken om een stabiliteitsbelasting voor de superrijken in de wereld te heffen. Deze stabiliteitsbelasting moet men aan de Verenigde Naties afdragen. De stabiliteitsbelastingopbrengst kan de Verenigde Naties dan investeren in de armste landen zodat de kloof tussen rijk en arm niet nog groter wordt. Het is vooral ook in het belang van de superrijken zelf dat er stabiliteit is in de wereld en het arme deel van de wereld niet op gedachten komt om het geld maar te halen ze hebben immers in hun situatie toch al haast niets te verliezen.

Na het bovenstaande gelezen te hebben nog iets om te onthouden. Wat u ook doet, stem in ieder geval. Nederland moet weer vooruit. Spreekt het bovenvermelde u aan en hebt u daar een goed gevoel bij stem dan vooral op Die Hollanders een partij welke nog onbevangen frank en vrij in de samenleving staat en nog niet besmet is met allerlei netwerken ( vriendjespolitiek, bij benoemingen komen vaak weer bekende gezichten voorbij ) uit Haagse kringen welke het liefst alles bij het oude houden. Uw stem is belangrijk en telt mee deze kan wellicht het verschil maken voor verandering van het beleid laat die mogelijkheid nu niet voorbijgaan.

Die Hollanders zoekt nog betrokken, bedachtzame mensen met een nuchter en helder boerenverstand die ook nog de gaten hebben dat afhankelijkheid van uitsluitend technologie een samenleving wel steeds kwetsbaarder maakt, die het voor het grote geld niet doen, hart hebben voor de Nederlandse samenleving, eerst nadenken voor ze wat zeggen en die graag in de luwte werkt ( stille krachten ). Het liefst mensen die nog in het bezit zijn van een normale mobiele telefoon waarmee men hoofdzakelijk alleen maar kan telefoneren en daarnaast geen aanmelding ( account ) hebben op sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, WhatsApp en dergelijke zodat men niet afgeleid wordt.

Die Hollanders,

Stiefkop.
181257TVDrNLH1RED.

Om te besluiten met hetgeen Alexander Curly zong. Dat waren wel die Hollanders. Luister hier nog maar eens goed naar want Nederlanders zijn een vlijtig volk waar we best trots op mogen wezen.